ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงสตาร์ทเย็น


ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงสตาร์ทเย็น (Cold Start Injection System)

เนื่องจากในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำนั้นต้องการอัตราส่วนผสมอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่หนากว่าปกติ ดังนั้นในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำเครื่องยนต์จะได้รับน้ำมั้นเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจากหัวฉีดสตาร์ทเย็น โดยการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในท่อร่วมไอดี การทำงานของหัวฉีดสตาร์ทเย็นจะถูกควบคุมจากสวิตช์ควบคุมเวลาหัวฉีดสตาร์ทเย็น (Cold Start Injector Time Switch) โดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็นทางด้านออกจากเครื่องยนต์และความร้อนจากขดขวดความร้อน เป็นตัวกำหนด

หัวฉีดสตาร์ทเย็นแตกต่างจากหัวฉีดหลักตรงที่หัวฉีดสตาร์ทเย็นไม่ได้ใช้เข็มหัวฉีด

เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดให้อยู่ในตำแหน่งสตาร์ท จะมีกระแสไฟฟ้าป้อนให้โซลินอยด์ของหัวฉีดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้ดูดลูกสูบเล็กๆ (Plunger) ยกตัวขึ้นโดยแรงที่ยกนั้นมีมากกว่าแรงต้านของสปริง น้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ภายในก็จะถูกฉีดออกไป

Cold Start Injector Time Switch

จากรูปด้านล่าง ในขณะที่อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นต่ำ และบิดกุญแจสตาร์ทเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ หน้าคอนแทคของ สวิทช์ควบคุมเวลาหัวฉีด (Cold Start Injector Time Switch) จะต่อกันอยู่ทำให้เกิดกระแสไหลผ่านขดลวดโซลินอยด์ของหัวฉีดสตาร์ทเย็นทางขั้ว STA ออกทางขั้ว STJ ผ่านหน้าคอนแทคซึ่งเป็นโลหะไบเมทอล(Bimetal) ไปลงกราวด์ได้ ทำให้หัวฉีดทำงาน

วงจรควบคุมการทำงานของหัวฉีดสตาร์ทเย็น

บนโลหะไบเมทอลจะพันด้วยขดลวดความร้อนขดที่หนึ่ง (Heat Coil1) เมื่อขดลวดร้อนจะทำให้โลหะไบเมทอลโก่งตัว ส่งผลให้หน้าคอนแทคแยกออกจากกัน หัวฉีดสตาร์ทเย็นก็จะหยุดทำงาน จากรูปด้านล่างจะเห็นว่ายังมีขดลวดความร้อนขดที่สองอยู่อีกขดหนึ่ง (Heat Coil 2) ที่ให้ความร้อนกับโลหะไบเมทอลเพื่อป้องกันหน้าคอนแทคกลับมาต่อกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการป้องกันน้ำมันท่วม

การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีดสตาร์ทเย็นจะมีระยะเวลาประมาณ 5-20 วินาที (ขึ้นกับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นด้วย) ถ้าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นมีค่าประมาณ 35 องศาเซลเซียส หัวฉีดสตาร์ทเย็นก็จะหยุดทำงานดังแสดงในรูปด้านล่าง  ระบบ ECU จะตรวจสอบอุณหภมิน้ำหล่อเย็นจากขั้ว THW และ E2 ถ้าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นมีค่าต่ำก็จะทำให้หัวฉีดสตาร์ทเย็นฉีดน้ำมันนานขึ้น แต่ถ้าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นมีค่าสูง ECU ก็จะสั่งให้หัวฉีดสตาร์ทเย็นไม่ทำงาน

จากกราฟด้านล่างแสดงการทำงานของหัวฉีดสตาร์ทเย็น

  • โดยแกนแนวตั้งคือระยะเวลาในการฉีดน้ำมันของหัวฉีดสตาร์ทเย็นมีหน่วยเป็นวินาที
  • แกนแนวนอนเป็นอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น
  • A คือ เวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ควบคุมจาก สวิทช์ควบคุมเวลาหัวฉีดสตาร์ทเย็น
  • B คือ เวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ควบคุมจาก ECU และจากสวิทช์ควบคุมเวลาหัวฉีดสตาร์ทเย็น
  • C คือ เวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ควบคุมจาก ECU เพียงอย่างเดียว

  • ระยะเวลาการทำงานของหัวฉีดสตาร์ทเย็น ในขณะเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำจังหวะสัญญาณที่ป้อนให้ทรานซิสเตอร์จะยาวนั่นคือฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงนานกว่าขณะน้ำหล่อเย็นมีอุณหภูมิสูง (จังหวะสัญญาณที่ป้อนให้ทรานซิสเตอร์จะสั้นกว่า)