การตั้งระยะห่างของวาล์วหรือลิ้นของเครื่องยนต์

การปรับตั้งระยะห่างของวาล์ว

การปรับตั้งระยะห่างของวาล์ว หรือลิ้นของเครื่องยนต์ (valve clearance adjustment)


ระยะวาล์ว (valve clearance) คือ ระยะช่องว่างระหว่างกระเดื่องวาล์ว (rocker arm) กับก้านวาล์ว (valve stem) ในขณะที่วาล์วปิดด้วยแรงดันจากปริงวาล์ว  ถ้าระยะนี้ห่างมากเกินไปเครื่องยนต์ก็จะมีเสียงดังรบกวน ถ้าระยะนี้น้อยเกินไปส่วนผสมจะอัดตัวไม่แน่นพอ ทำให้เครื่องยนต์อ่อนกำลัง ฉะนั้นระยะช่องว่างนี้จะต้องตั้งให้ถูกต้องตามกำหนดของเครื่องยนต์ โดยใช้แผ่นเกจวัด หรือที่เรียกว่าฟิลเลอร์เกจ

ฟิลเลอร์เกจ
ฟิลเลอร์เกจ

วิธีตั้งวาล์ว

1. มีวิธีตั้งได้สองวิธี ตั้งเมื่อเครื่องยนต์เย็น คือตอนที่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน และตั้งเมื่อเครื่องยนต์ร้อน วิธีใดที่จะทำตามนั้นมีบอกไว้ในคู่มือของเครื่องยนต์

2. ถอดฝาครอบกระเดื่องวาล์ว

3. วัดระยะช่องว่างในขณะที่วาล์วของแต่ละสูบกำลังปิดเต็มที่อยู่ เพื่อที่จะให้วาล์วปิดจะต้องหมุนเครื่องโดยใช้ประแจ

4. เมื่อวาล์วปิดสนิทดีแล้ว(ตัวกระเดื่องจะโยกขึ้นลงได้ง่ายโดยใช้มือขยับ) สอดแผ่นเกจวัดที่มีความหนาตามกำหนดของระยะห่างวาล์วเข้าไปวัดระยะห่างก้านวาล์วกับปลายกระเดื่องกดวาล์ว และใช้ไขควงหมุนเกลียวสำหรับตั้งระยะ(ดังรูป) เมื่อตั้งระยะได้ถูกต้องแล้วจะรู้สึกฝืดเล็กน้อยในขณะดึงแผ่นเกจวัดออกจากระยะช่องว่าง เสร็จแล้วให้ยึดตัวกระเดื่องให้อยู่ในที่ที่ต้องการ โดยใช้ประแจขันน๊อตล็อคให้แน่น(ดูรูป)

5. เมื่อตั้งระยะวาล์วทุกตัวเสร็จแล้วสอดแผ่นเกจวัดระยะดูอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าตั้งระยะถูกต้อง แล้วจึงใส่ฝาครอบกระเดื่องวาล์วเป็นอันเสร็จเรื่องการตั้งระยะห่างวาล์ว

6. ถ้าคู่มือเครื่องยนต์บอกว่าให้ตั้งระยะวาล์วเมื่อเครื่องยนต์ร้อนจงเดินเครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิการทำงานเพื่อให้เครื่องยนต์ร้อนเสียก่อน แล้วจึงหยุดเครื่องยนต์และตั้งวาล์วตามวิธีเช่นเดียวกันกับที่กล่าวข้างต้น