Tag Archives: เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์

เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ (Speed Sensor)

เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ (Speed Sensor)

เซนเซอร์ตำแหน่ง/ความเร็วรถยนต์ (Position/Speed Sensor)

เซนเซอร์นี้มีหน้าที่ส่งสัญญาณตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง ตำแหน่งเพลาราวลิ้น ความเร็วรถยนต์ไปให้กับ ECU/ECM  ประกอบด้วยเซนเซอร์ดังนี้

  • เซนเซอร์ตำแหน่งเพลาราวลิ้น/G Pickup Coil  (สัญญาณ G)
  • เซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง/NE Pickup Coil (สัญญาณ NE)
  • เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์/Speed Sensor (สัญญาณ SPD)

เพื่อใช้ในการตัดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง(Fuel Cut Off) ควบคุมความเร็วรอบเดินเบา(Idle Speed Control) และควบคุมอัตราส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะเร่งเครื่องหรือผ่อนคันเร่ง
Continue reading