Tag Archives: ฟิวส์รถยนต์

ฟิวส์รถยนต์[Auto Fuse]

อะไหล่ ฟิวส์ รถยนต์

ฟิวส์รถยนต์

ฟิวส์ (Fuse) มีหน้าที่ป้องกันและตัดกระแสไฟฟ้า(โดยการหลอมละลาย) เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตนเองมีหน้าที่คุมอยู่ เกิดความผิดปกติขึ้น ดังนั้นขนาดของฟิวส์ที่ใช้จึงต้องมีความเหมาะสมกับวงจรที่ควบคุมอยู่ จึงทำให้การทำงานของฟิวส์มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ฟิวส์จะตัดกระแสเมื่อ

  • มีการลัดวงจรเกิดขึ้น
  • มีการต่อวงจรผิด
  • กระแสไฟฟในวงจรผิดปกติ

สาเหตุที่ต้องมีฟิวส์

Continue reading