Sep 222011
 

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงสตาร์ทเย็น (Cold Start Injection System)

เนื่องจากในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำนั้นต้องการอัตราส่วนผสมอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่หนากว่าปกติ ดังนั้นในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำเครื่องยนต์จะได้รับน้ำมั้นเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจากหัวฉีดสตาร์ทเย็น โดยการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในท่อร่วมไอดี การทำงานของหัวฉีดสตาร์ทเย็นจะถูกควบคุมจากสวิตช์ควบคุมเวลาหัวฉีดสตาร์ทเย็น (Cold Start Injector Time Switch) โดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็นทางด้านออกจากเครื่องยนต์และความร้อนจากขดขวดความร้อน เป็นตัวกำหนด

หัวฉีดสตาร์ทเย็นแตกต่างจากหัวฉีดหลักตรงที่หัวฉีดสตาร์ทเย็นไม่ได้ใช้เข็มหัวฉีด

Continue reading »

Sep 222011
 

มาตรวัดการไหลของอากาศแบบใช้แผ่นวัด (Vane or Flap air flow sensor/meter (AFM) ) มักพบในรถโตโยต้า เช่น 3T-GTE, 1G-GTE, 3S-GTE, รถ Mazda BP(Astina) เป็นต้น มีหลักการทำงานดังนี้

 • ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนค่าความต้านทานเป็นสํญญาณแรงดันไฟฟ้าแล้วส่งไปให้ ECU
 • แรงดันจะอยู่ในระดับประมาณ 5 V. เมื่อไม่มีอากาศไหลผ่านแอร์โฟว์ และเมื่อมีอากาศไหลผ่านก็จะทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลง ตามปริมาณอากาศที่ไหลผ่าน โดยจะเข้าใกล้ 0V เมื่อมีอากาศไหลผ่านมากๆ

มาตรวัดอากาศแบบ Flap ประกอบด้วย

 • แผ่นวัด (Measuring Plate)
 • สปริงดันกลับ (Return Spring)
 • ตัวแปลงสัญญาณ (Potentiometer)
 • ห้องป้องกันการกระเพื่อน (Dammping Chamber)
 • แกนเลื่อน (Slider)
 • ช่องระบาย (Air By-Pass Passage)
 • แผ่นชดเชย (Compensation Plate)
 • สกรูปรับส่วนผสมเดินเบา (Idle Mixture Adjusting Screw)

Continue reading »

 Posted by at 8:58 pm
Sep 222011
 

การจุดระเบิดตัวเองในน้ำมันดีเซลคืออะไร

การจุดระเบิดตัวเอง (self-ignition) นั้นเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติเหมือนกับที่น้ำมันติดไฟเมื่ออุณหภมิของมันเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ได้นำไฟเข้าไปใกล้ ดังนั้นถ้าเราเทน้ำมันดีเซลลงไปบนภาชนะที่เป็นแผ่นเหล็กที่ร้อนมันก็เกิดการติดไฟและเผาไหม้ขึ้น อุณหภูมิที่ทำให้น้ำมันดีเซลติดไฟได้เรียกว่า ignition point ในเครื่องยนต์ดีเซลทำการจุดระเบิดโดยใช้การอัดอากาศในกระบอกสูบให้มีอุณหภูมิสูงกว่า ignition point นี้ ดังนั้นน้ำมันดีเซลจึงเกิด self-ignition ขึ้นและเกิดการเผาไหม้และระเบิด

Sep 222011
 

ระบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอีเล็กทรอนิคส์

ตัวอย่างปั้มเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิคส์ (EFI) ของโตโยต้า

ปั้มเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิคส์ มีใช้อยู่ 2 แบบ

1. ปั้มเชื้อเพลิงแบบโรเลอร์ (Roller Cell Pump) หรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบลูกกลิ้ง ปั๊มชนิดนี้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งไว้นอกถังน้ำมันเชื้อเพลิง

Continue reading »

Sep 222011
 

เครื่องมือช่าง ตอนที่ 1 (Tools)

เครื่องมือประเภทไขควง (Screwdrivers)

เครื่องมือประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้แทบทุกลักษณะของงานซ่อม โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับถอดและใส่สกรูที่มีหัวในลักษณะเป็นร่อง ไขควงสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภทคือ

 • ไขควงปากแบน (Standard tip Screwdriver) เป็นไขควงที่ใช้กับสกรูที่มีหัวเป็นร่องผ่าการใช้ไขควงประเภทนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ปากของไขควงกับร่องของสกรูเหมาะสมกัน โดยปากของไขควงจะต้องไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อไขควงหรือร่องสกรูได้

ไขควงปากแบน

 • ไขควงปากแฉก (Phillips type Screwdriver) ไขควงประเภทนี้จะใช้กับหัวสกรูที่เป็นร่องจีบสี่เหลี่ยม การใช้ไขควงประเภทนี้จะมีลักษณะการใช้เหมือนกับไขควงปากแบน และที่สำคัญก็คือจะต้องให้ปลายของไขวควงเหมาะสมกับหัวของสกรูมากที่สุด

ไขควงปากแฉก

Continue reading »

Sep 212011
 

การตั้งระยะห่างของวาล์วหรือลิ้นของเครื่องยนต์ (Valve Adjustment )

ระยะวาล์ว คือ ระยะช่องว่างระหว่างกระเดื่องวาล์วกับก้านวาล์ว(ดูรูป) ถ้าระยะนี้ห่างมากเกินไปจะมีเสียงดังรบกวน ถ้าระยะนี้น้อยเกินไปส่วนผสมจะอัดตัวไม่แน่นพอ ทำให้เครื่องยนต์อ่อนกำลัง ฉะนั้นระยะช่องว่างนี้จะต้องตั้งให้ถูกต้องตามกำหนดของเครื่องยนต์ โดยใช้แผ่นเกจวัด หรือที่เรียกว่าฟิลเลอร์เกจ


ฟิลเลอร์เกจ

Continue reading »

Sep 212011
 

วาล์วเครื่องยนต์ (Car Engine Valve)

วาล์ว มีลักษณะเป็นโลหะ ยาวพอประมาณ ก้านวาล์วกลมทรงกระบอก สวมสอดอยู่ภายในรูปลอกนำวาล์ว (ปลอกนำวาล์ว จะเป็นรูที่เจาะจากด้านบนฝาสูบ ไปจนถึงด้านบนของห้องเผาไหม้) ปลายด้านหนึ่งของวาล์ว จะยึดติดกับกระเดื่องวาล์ว (Rocker arm) หรือถ้าเป็นระบบ Over Head Cam ส่วนใหญ่จะไม่มีกระเดื่องวาล์ว ซึ่งวาล์วจะถูกควบคุมการเปิด-ปิด จากเพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) โดยตรง

Continue reading »

Sep 212011
 

ไอดี คืออัตราส่วนผสมระหว่าน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศมีสถานะเป็นก๊าซ

คาร์บูเรเตอร์ มีหน้าที่จัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิงให้ผสมกับอากาศเปล่า ๆ เพื่อเป็นไอดีประจุเข้าสู่กระบอกสูบให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ อัตราส่วนผสมของไอดีอาจแตกต่างกันไปบ้าง ถ้าต้องการกำลังสูงสุดก็อาจจะไม่ค่อยประหยัด หรือถ้าต้องการประหยัดก็ต้องยอมเสียกำลัง

Continue reading »

Sep 212011
 
อัตราส่วนกำลังอัดเครื่องยนต์ (Engine compression ratio)

คือปริมาณไอดีที่ลูกสูบเคลื่อนตัวจากตำแหน่ง BDC ขึ้นไปสู่ตำแหน่ง TDC ในจังหวะอัด (Compression stroke) โดยคำนวณจากปริมาตรอากาศในกระบอกสูบ ณ ขณะที่ลูกสูบอยู่ในตำแหน่ง BDC และหารด้วยปริมาตรอากาศ ในกระบอกสูบ เมื่อลูกสูบอยู่ในตำแหน่ง TDC เช่น ปริมาตรกระบอกสูบ (ต่อ 1 สูบ) คือ 480 cc และปริมาตรอากาศ ในขณะที่ลูกสูบเคลื่อนตัวขึ้นสู่ตำแหน่ง TDC คือ 52 cc ดังนั้น อัตราส่วน กำลังอัด = 480/52 = 9.23

อัตราส่วนการอัด(Cr) = ปริมาตรทั้งหมดในกระบอกสูบ(Vs+Vc) / ปริมาตรหลังการอัดตัว(Vc)

1. ปริมาตร (Volume) หมายถึงปริมาณหรือความจุ เราสามารถหาปริมาตรโดยใช้สูตร

ปริมาตร(V) = พื้นที่หน้าตัด(A) * ความสูง(L)          (cm3) หรือ cc

พื้นที่หน้าตัดรูปวงกลม(A) = (¶ * D2)/4                (cm2)

D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ปริมาตรในกระบอกสูบวัดจากตำแหน่งศูนย์ตายล่างถึงตำแหน่งศูนย์ตายบน ซึ่งหาได้ จากการเอาพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบ คูณ กับระยะช่วงชัก (L)

Continue reading »

Sep 212011
 

ระบบซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ และเทอร์โบชาร์จเจอร์

ระบบซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ และเทอร์โบชาร์จเจอร์ หรือเรียกสั้นๆว่า “ซุปเปอร์ชาร์จ” และ “เทอร์โบชาร์จ” คือวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เครื่องยนต์ โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาตรความจุของกระบอกสูบ (ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์) กล่าวคือ ระบบซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ และเทอร์โบชาร์จเจอร์ จะเป็นกลไกที่ช่วยเพิ่มปริมาณอากาศ เข้าไปร่วมในการจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ที่รอบเดินเบา ปริมาณอากาศที่ลูกสูบดูดไปใช้งาน (อากาศจะวิ่งจากภายนอกรถ ผ่านไส้กรอง ผ่านท่อร่วมไอดี และเข้าสู่กระบอกสูบของแต่ละสูบ) โดยผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อจุดระเบิดนั้น เป็นไปตามความต้องการของเครื่องยนต์ ที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ได้กำหนดมา

จากนั้น เมื่อรถเริ่มวิ่งไป เครื่องยนต์เริ่มมีการทำงานมากขึ้น ลูกสูบจึงเริ่มเคลื่อนที่เร็วขึ้น จึงต้องการอากาศเข้ามาในกระบอกสูบไวขึ้น เมื่อมีการเพิ่มความเร็วสูงขึ้นไปอีก เครื่องยนต์ยิ่งต้องทำงานมากขึ้น ลูกสูบก็ยิ่งต้องเคลื่อนที่ขึ้น-ลงเร็วขึ้นไปอีก จึงส่งผลให้ต้องการอากาศไวมากขึ้นไปอีกตามลำดับ การทดสอบอัตราความเร็ว จึงเป็นไปตามมาตรฐาน ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ยี่ห้อต่างๆจากเหตุการณ์ดังกล่าว อากาศวิ่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้ เพราะแรงดูด จากการที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงสู่ตำแหน่ง ศูนย์ตายล่าง (Bottom dead center) ในกระบอกสูบ เมื่อเครื่องยนต์ ทำงานที่รอบต่ำ ความหนาแน่นของอากาศที่วิ่งเข้ามาสู่ห้องเผาไหม้ จะมีมากกว่าสภาวะที่เครื่องยนต์ทำงานในรอบสูง การติดตั้งระบบซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ หรือ เทอร์โบชาร์จเจอร์ จะช่วยเพิ่มปริมาณความหนาแน่ของอากาศในท่อร่วมไอดีได้ดี ในสภาวะที่เครื่องยนต์ทำงานที่รอบสูง และต้องการอากาศมาก จึงทำให้การจุดระเบิด มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้มีกำลังม้า (Horse power) และกำลังบิด (Torque) สูงขึ้น

1. เทอร์โบระบบซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ (Supercharger) จะใช้อุปกรณ์ปั๊มอัดอากาศโดยได้รับพลังงานมาจากเครื่องยนต์ ผ่านทางสายพานซึ่งคล้องไว้กับพูลเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งปั๊มอัดอากาศในระบบซุปเปอร์ชาร์จเจอร์นั้น มีหลายรูปแบบ เช่น


แบบลูกสูบเลื่อน

แบบลอน หรือแบบรูต

แบบแวน

แบบโรตารี่

Continue reading »